Som forbruger/ejer har du ansvar for1. alle vandinstallationer efter skel med undtagelse af hovedstophane og vandmåler, som vedligeholdes af vandværket. 

2. at meddele eventuelle fejl ved stikledning, vandmåler, pumpeventil og hovedstophane, herunder utætheder, til vandværkets administration snarest efter fejlen er konstateret.

3. at målerbrønden holdes ren og så vidt muligt tør, og at den er monteret med et forsvarligt dæksel, så måleren holdes frostfri.

4. at målerbrønden altid skal være fri og let tilgængelig, dvs. at der omkring brønden skal være ryddet for buske, grene og andet.